Nhóm Nghiên cứu Vật liệu Quang xúc tác

Thứ năm - 01/11/2018 14:54
Nhóm nghiên cứu Vật liệu Quang xúc tác tập trung nghiên cứu chế tạo một số vật liệu nano như TiO2, ZnO, SnO2 và các tổ hợp vật liệu với nano kim loại và ôxít kim loại.Hướng ứng dụng chính bao gồm: Các nghiên cứu cho phản ứng quang xúc tác phân hủy chất màu; xử lý khí ô nhiễm và phản ứng tách nước sinh khí hydro
Trưởng nhóm nghiên cứu: TS. Phạm Văn Việt

Thành viên nhóm nghiên cứu:

1. PGS.TS. Cao Minh Thì
2. TS. La Phan Phương Hạ
3. NCS. Trần Hồng Huy (Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Pháp)
3. CN. Bùi Đại Phát (Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Mỹ)
4. CN. Dương Đào Phương Trang (Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Mỹ)
5. HVCH. Nguyễn Trường Thọ
6. HVCH. Nguyễn Hoàng Phương
7. HVCH. Võ Thị Thúy Lê

Thông tin website của nhóm: https://sites.google.com/hcmus.edu.vn/pvviet
Fanpage: https://www.facebook.com/vnuhcmusphotocatalysis/PVV

Research fields: 
1. Photocatalytic reaction (heterojunction, z-scheme,...) for environmental treatment (polluted dye organics, nitrogen oxide)

2. Photocatalytic reaction for energy conservation such as hydrogen/oxygen evolution reaction, CO2 reduction, etc.

3. Synthesis of nanomaterials such as Ag, Pt, Au, Pd, Cu (nanosphere, nanotriangle); ZnO, TiO2, SnO2 (nanoparticle, nanorod, nanotube), etc.


Publications:

32. Bui Dai Phat#, Nguyen Minh Thu#, Tran Hong Huy, Sheng-Jie You, Ya-Fen Wang*, Pham Van Viet*, Green Synthesis of Ag@SnO2 Nanocomposites for Enhancing Photocatalysis of Nitrogen Monoxide Removal under Solar light Irradiation, Catalysis Communications 136 (2020) 105902

https://doi.org/10.1016/j.catcom.2019.105902

 

1. Pham Van Viet*, Nguyen Thanh Dat, La Phan Phuong Ha, Cao Minh Thi, A comparison study of the photocatalytic activity of ZnO nanoparticles for organic contaminants degradation under low-power UV-A lamp, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Accepted)

 

*2019

30. Pham Van Viet*, Tran Nguyen Hai, Adsorption and photocatalytic degradation of methylene blue by titanium dioxide nanotubes at different pH conditions, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology . 10 (2019) 045011 (6pp)

DOI: https://doi.org/10.1088/2043-6254/ab5100

 

29. Nguyen Truong Tho, Cao Minh Thi, Le Van Hieu, Pham Van Viet*, Visible-Light-Driven Photocatalysis For Methylene Blue Degradation and Hydrogen Evolution Reaction: A case of Black TiO2 Nanotube Arrays, Journal of the Australian Ceramic Society (Online First)

DOI: https://doi.org/10.1007/s41779-019-00405-8

 

28. Truong Kim Thao, Doan Van Thuan, Tran Hong Huy, Hai Nguyen Tran, Lam Quang Vinh, Le Van Hieu, Cao Minh Thi, Pham Van Viet*, Effect of Cr Doping on Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of ZnO Nanoparticles, Journal of Electronic Materials (2019)48(11), 7378-7388

DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-019-07566-z

 

27. Nguyen Ngoc Son, Truong Kim Thao, Sheng-Jie You, Ya-Fen Wang, Cao Minh Thi, Pham Van Viet*, Investigation on photocatalytic removal of NO under visible light over Cr-doped ZnO nanoparticles, ACS Omega (2019), 4, 712853-12859

DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.9b01628

   

26. Duong Dao Phuong Trang, Doan Van Thuan, Bui Dai Phat, Nguyen Tran Thao Nhi, Nguyen Thai Ngoc Uyen, Cao Minh Thi, Nguyen Tri Khoa, Yong Soo Kim*, Pham Van Viet*, Excellent Visible Light-Driven Photocatalytic Performance and Band Alignment of g-C3N4/TiO2 Nanotube Heterostructures, Materials Research Express, 2019, 6 085061

https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab2021

 

25. Hai Nguyen Tran*, Pham Van Viet, Dai-Viet N. Vo, Tri Phuong Nguyen, Comment on “Removal of hexavalent chromium by biochar supported nZVI composite: Batch and fixed-bed column evaluations, mechanisms, and secondary contamination prevention”, Chemosphere (2019), 233, 988-990

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.02.084

 

24.Tran Hong Huy, Bui Dai Phat, Fei Kang, Ya-Fen Wang, Shou-Heng Liu, Sheng-Jie You, Gen-Mu Chang, Cao Minh Thi, Pham Van Viet*, SnO2/TiO2 nanotube heterojunction: The first investigation of NO degradation by visible light-driven photocatalysis, Chemosphere (2019) 215, 323-332

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.033

   

*2018

23. Pham Van Viet*, Tran Hong Huy, Sheng-Jie You, Le Van Hieu, and Cao Minh Thi, Hydrothermal synthesis, characterization, and photocatalytic activity of Silicon doped TiO2 nanotubes, Superlattices and Microstructures (2018) 123, 447-455

DOI: 10.1016/j.spmi.2018.09.035

   

22. Nguyen Truong Tho, Nguyen Thi Truc Mai, Nguyen Thi Van, Bui Dai Phat, Le Van Hieu, Cao Minh Thi, Pham Van Viet*, Direct synthesis of reduced graphene oxide/TiO2 nanotubes composite from graphite oxide as a high-efficiency visible-light-driven photocatalyst, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (2019) 19 (8), 5195–5204 .

DOI: https://doi.org/10.1166/jnn.2019.16810

 

21. Bui Dai Phat, Tran Hong Huy, Cao Minh Thi, Pham Van Viet*, Efficient NO photodegradation of hydrothermally synthesized TiO2 nanotubes under visible light, Materials Science: Materials Review (2018), 2(2), 1-6. Link

 

20. Pham Van Viet*, Truong Tan Sang, Hoang Minh Nguyet, Tran Hong Huy, Cao Minh Thi, One-pot hydrothermal synthesis of Si doped TiO2 nanotubes from commercial material sources for visible light-driven photocatalytic activity, Materials Research Express 6 (2019) 055006

DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/aad8a0

 

19. Tran Hong Huy, Bui Dai Phat, Cao Minh Thi, Pham Van Viet*, High photocatalytic removal of NO gas over SnO2 nanoparticles under solar light, Environmental Chemistry Letters 2019, 17 (1), 527–531

DOI: https://doi.org/10.1007/s10311-018-0801-0

 

18. Bui Dai Phat, Tran Hong Huy, Fei Kang, Ya-Fen Wang, Sheng-Jie You, Cao Minh Thi, Vu Hoang Nam, Pham Van Viet*, Insight into the Photocatalytic Mechanism of Tin Dioxide/Polyaniline Nanocomposites for NO Degradation under Solar Light, ACS Applied Nano Materials (2018), 1, 10, 5786-5794

DOI: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsanm.8b01445

   

17. Pham Van Viet*, Truong Tan Sang, Nguyen Ho Bich Ngoc, Cao Minh Thi, An Improved Green Synthesis Method and Escherichia coli Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles, Journal of Photochemistry and Photobiology B Biology (2018), 182, 108-114 Link

 

6. Pham Van Viet*, Bui Dai Phat, Tran Hong Huy, Cao Minh Thi, Nguyen Tri Khoa, Yongsoo Kim*, Le Van Hieu, Photoreduction Route for Cu2O/TiO2 Nanotubes Junction for Enhanced Photocatalytic Activity, RSC Advances (2018) 8, 12420-12427 Link

 

15. Pham Van Viet*, Duong Dao Phuong Trang, Bui Dai Phat, Le Van Hieu, Cao Minh Thi, Understanding the Effect of Annealing Temperature on Crystalline Structure, Morphology, and Photocatalytic Activity of Silver-Loaded TiO2 Nanotubes, Superlattices and Microstructures (2018) 117, 305-306 Link

 

14.Pham Van Viet*, Truong Tan Sang, Nguyen Quoc Hien, Cao Minh Thi, Le Van Hieu, Synthesis of silver/TiO2 nanotubes nanocomposite by γ irradiation to enhance photocatalytic activity under sunlight condition, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B (2018) 429, 14 - 18 Link

 

13. Pham Kim Ngoc, Vu Hoang Nam, Pham Van Viet, Ta Thi Kieu Hanh, Thoai Nam, Cao Minh Thi, Tran Cao Vinh, Comprehensive resistive switching behavior of hybrid polyvinyl alcohol and TiO2 nanotube nanocomposites from combining experimental and density functional theory studies, Journal of Materials Chemistry C 2018,6, 1971-1979 Link

 

12. Hai Tran Nguyen, Pham Van Viet, Huan-Ping Chao, Surfactant modified zeolite as amphiphilic and dual-electronic adsorbent for removal of cationic and oxyanionic metal ions and organic compounds, Ecotoxicology and Environmental Safety (2018) 147, 55-63 Link

 

11. Pham Van Viet*, Tran Hong Huy, Nguyen Xuan Sang, Cao Minh Thi and Le Van Hieu, One-step hydrothermal synthesis and characterization of SnO2 nanoparticle-loaded TiO2 nanotubes with high photocatalytic performance under sunlight, Journal of Materials Science (2018), 53(5),3364–3374 Link

 

10. Pham Van Viet*, Bach Thang Phan, Derrick Mott, Shinya Maenosono, Truong Tan Sang, Cao Minh Thi, and Le Van Hieu, Silver Nanoparticle Loaded TiO2 Nanotubes with High Photocatalytic and Antibacterial Activity Synthesized by Photoreduction Method, Journal of Photochemistry and Photobiology A Chemistry (2018), 352, 106-112 Link

 

*Before 2017

9. Pham Van Viet*, Nguyen Chanh Trung, Pham Minh Nhut, Le Van Hieu and Cao Minh Thi, The fabrication of the antibacterial paste based on TiO2 nanotubes and Ag nanoparticles-loaded TiO2 nanotubes powders, Journal of Experimental Nanoscience (2017), 12(1), 220-231 Link

 

8. Vu Hoang Nam*, Pham Van Viet, Le Van Hieu and Cao Minh Thi, First-principles calculations for hydrogenation of acceptor defects in Li-doped SnO2, Materials Research Express, (2016) 3 105901 Link

 

7.Pham Van Viet*, Cao Minh Thi and Le Van Hieu, The high photocatalytic activity of SnO2 nanoparticles synthesized by hydrothermal method, Journal of Nanomaterials, Volume 2016 (2016), Article ID 4231046, 8 pages Link

 

6. Pham Van Viet*, Nguyen Thi Hai, Cao Minh Thi and Le Van Hieu, Fusarium antifungal activities of Copper nanoparticles synthesized by a Chemical reduction method, Journal of Nanomaterials, 2016 (2016), Article ID 1957612, 7 pages Link

 

5. Pham Van Viet*, Le Van Hieu and Cao Minh Thi, The directed preparation of TiO2 nanotubes film on FTO substrate via hydrothermal method for gas sensing application, AIMS Materials Science, 2016, 3(2): 460-469. Link

 

4. Pham Van Viet*, Bach Thang Phan, Cao Minh Thi and Le Van Hieu, Controlled formation of Silver nanoparticles on TiO2 nanotubes by photoreduction method, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2017, 17, 1497-1503 Link

 

3. Pham Van Viet*, Bach Thang Phan, Le Van Hieu, Cao Minh Thi, The Effect of Acid Treatment and Reactive Temperature on the Formation of TiO2 Nanotubes, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15 (7), 5202-5206, 2015 Link

 

2. Nguyen Viet Long*, Pham Van Viet*, Le Van Hieu, Cao Minh Thi, Yang Yong, Masayuki Nogami, The Controlled Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Characterization of TiO2 Nanorods: Effects of Time and Temperature, Advanced Science, Engineering and Medicine 6 (2), 214-220, 2014 Link

 

1. Nam Hoang Vu, Hieu Van Le, Cao Minh Thi, Pham Van Viet, Hung M Le, D Nguyen-Manh, Anatase–rutile phase transformation of titanium dioxide bulk material: a DFT + U approach, Journal of Physics: Condensed Matter 2012, 24 (40), 405501 Link

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây