Nghiên cứu khoa học

Thứ ba - 18/09/2018 14:43
Nghiên cứu khoa học
Công tác nghiên cứu khoa học
Đề tài khoa học thực hiện trong 5 năm gần đây

 
TT Tên đề tài/dự án Cơ quan
tài trợ kinh phí
Thời gian thực hiện Vai trò
1 Tổng hợp vật liệu nanocellulose và lai hóa với Nafion hướng đến ứng dụng trong pin nhiên liệu ĐHQG: 562-2018-18-01 2017-2019 Thành viên nghiên cứu
2 Nghiên cứu biến tính silica ứng dụng chế tạo vật liệu nano composite sinh học trên Poly(lactic acid) gia cường bằng Silica Cấp trường ĐH KHTN 2016-2017 Chủ nhiệm đề tài
3 Tổng hợp Graphen từ graphit oxid với sự hỗ trợ của tác nhân monoglycerid và ứng dụng trong chế tạo nanocomposite polystyrene/graphene ĐHQG C C2015-18-16 2015-2016 Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở PP/TiO2/Ag Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM 2015-2017 Thành viên nghiên cứu
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của điện cực kim loại lên sự thay đổi điện trở của cấu trúc kim loại/ crox/ kim loại Cấp trường ĐH KHTN 2015-2016 Chủ nhiệm đề tài
6 Tính chất quang của màng mỏng ôxít vonfram ứng dụng trong bộ nhớ thay đổi điện trở Cấp trường ĐH KHTN 2014-2015 Chủ nhiệm đề tài
7 Cơ chế truyền dẫn điện tích và
chuyển đổi điện trở thuận nghịch của màng mỏng ôxít Chromium
Cấp nhà nước – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia NAFOSTED   Tham gia
8 Khảo sát cơ chế truyền dẫn điện tích và đảo điện trở thuận nghịch của ôxít kim loại chuyển tiếp WOx Cấp Trọng điểm ĐHQG TPHCM 2012 - 2014 Thành viên nghiên cứu
9 Chế tạo vật liệu dễ phân hủy sinh học ứng dụng làm bao bì từ hỗn hợp tinh bột nhiệt dẻo và nhựa Poly(Vinyl Alcohol) Đề tài cấp ĐHQG loại C 2013-2015 Thành viên nghiên cứu
10 Tổng hợp Graphene và chế tạo vật liệu nanocomposite PS-graphene. Đề tài ĐHQG loại B 2011-2013 Thành viên nghiên cứu
11 Biến tính đất sét montmorillonite tự nhiên cho việc áp dụng vào tổng hợp vật liệu nanocomposite trên nhựa nền polyurethane (PU) và sơn verni urethan Đề tài cấp ĐHQG loại C 2014-2016 Thành viên nghiên cứu
12 Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hữu cơ dẫn điện, vật liệu vô cơ có cấu trúc nanorod và các loại chuyển tiếp vô cơ/hữu cơ dùng cho pin mặt trời Đề tài ĐHQG loại B 2011-2013 Thành viên nghiên cứu
13 Nghiên cứu tổng hợp organo-clay mới - Ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu nanocomposite Đề tài ĐHQG loại B 2010-2012 Chủ nhiệm đề tài

Công bố khoa học nổi bật
 

TT

Tên tác giả
Năm công bố
Tên công trình
Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình
ISSN/ ISBN

Ghi chú
1 Công bố khoa học quốc tế ISI
1.1 Nguyen Dang Mao, Anne-Cécile Grillet, Thi My Hanh Diep, Chi Nhan Ha-Thuc, Monika Woloszyn; 2017 Hygrothermal properties of bio-insulation building materials based on bamboo fibers and bio-glues Construction and Building Materials 155:852-866 0950-0618 Đồng tác giả
1.2 Dang Mao Nguyen, Thi Vi Vi Do, Anne-Cecile Grillet, Huy Ha Thuc, Chi Nhan Ha Thuc 2016 Biodegradability of polymer film based on low density polyethylene and cassava starch International Biodeterioration & Biodegradation
volume 115, 257-265
0964-8305 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
1.3 D.M. Nguyen, T.T. Vu, Anne-Cécile Grillet, H. Ha Thuc, C.N. Ha Thuc 2016 Effect of organoclay on morphology and properties of linear low-density polyethylene and Vietnamese cassava starch biobased blend Carbohydrate Polymers, Volume 136, 2016, Pages 163–170 0144-8617 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
1.4 T. T. Mai, C. N. Ha Thuc, H. Ha Thuc; 2015 Preparation of Graphene Nano-Layer by Chemical Graphitization of Graphite Oxide from Exfoliation and Preliminary Reduction Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, Volume 23, Issue 8, pages 742-749 1536-4046 Đồng tác giả
1.5 Thi Kieu Hanh Ta, Kim Ngoc Pham, Thi Bang Tam Dao, Dai Lam Tran, and Bach Thang Phan
2015
Understanding Electrical Conduction States in WO3Thin Films Applied for Resistive Random-Access Memory     Đồng tác giả
1.6 Kim Ngoc Pham, Minsu Choi, Cao Vinh Tran, Trung Do Nguyen, Van Hieu Le, Taekjib Choi, Jaichan Lee & Bach Thang Phan 2015 Study of the Resistive Switching Effect in Chromium Oxide Thin Films by Use of Conductive Atomic Force Microscopy Journal of Electronic
Materials
0361-5235 Đồng tác giả
1.7 C. N. Ha Thuc, Huu Tien Cao, Mao Dang Nguyen, Mai Anh Tran, Laurent Duclaux, Anne-Cecile Grillet, and H. Ha Thuc 2014 Preparation and Characterization of Polyurethane Nanocomposites Using Vietnamese Montmorillonite Modified by Polyol Surfactants Journal of Nanomaterials Volume 2014, Article ID 302735, 11 pages 1687-4110 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
1.8 Son Hoang Cao Tran, Top Khac Le, Dong Tri Thi Nguyen, Chi Nhan Ha Thuc, Vinh Quang Lam, Thang Bach Phan, Sangsub Kim, Hieu Van Le 2014 Control of morphology and orientation of electrochemically grown ZnO nanorods Met. Mater. Int.
20, 2, 337
2005-4149 Đồng tác giả
1.9 Thi Bang Tam Dao, Kim Ngoc Pham, Yi-Lung Cheng, Sang Sub Kim , Bach Thang Phan 2014 Correlation between crystallinity and resistive switching behavior of sputtered WO3 thin films Current Applied Physics 14, 1707-1712   Tác giả chính
1.10 Kim Ngoc Pham, Trung Do
Nguyen, Thi Bang Tam Dao, Thi
Kieu Hanh Ta and Bach Thang
Phan,

2014 Different Directions of Switching of
Chromium Oxide Thin Films

  Journal of
Electronic Materials

11664-014-
3193-3 Đồng tác giả
2014 Different Directions of Switching of
Chromium Oxide Thin Films
Journal of Electronic
Materials
11664-014-
3193-3
Đồng tác giả
1.11 Trung Do Nguyen, Kim Ngoc
Pham, Vinh Cao Tran, Duy Anh
TuanNguyen, and Bach Thang
Phan
2013 Electrical Conduction and Resistance
Switching Mechanisms of Ag/ZnO/Ti Structure
Journal of IKEEE   Tác giả chính
1.12 Kim Ngoc Pham, Trung Do
Nguyen, Thi Kieu Hanh Ta, Khanh Linh Dao Thuy, Van Hieu Le, Duy Phong Pham, Cao Vinh Tran, Derrick Mott, Shinya Maenosono, Sang Sub Kim, Jaichan Lee, Duc Thang Pham and Bach Thang Phan
2013 A comparison study on influence of bottom electrode material on electrical conduction and resistance switching of TiO2 thin films. Eur. Phys. J. Appl.
Phys.
  Đồng tác giả
1.13 Van Hai Le, Chi Nhan Ha Thuc and Huy Ha Thuc; 2013 Synthesis of silica nanoparticles from Vietnamese rice husk by sol–gel method; Nanoscale Research Letters 2013, 8:58 1556-276X Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
1.14 Thanh Duy Tran, Mao Dang Nguyen, C. N. Ha Thuc, H. Ha Thuc and Tai Dang Tan. Thanh Duy Tran, Mao Dang Nguyen, C. N. Ha Thuc, H. Ha Thuc and Tai Dang Tan; 2013 Study mechanical properties of composite material based on Polypropylene and Vietnamese Rice-husk filler Journal of Chemistry, Volume (2013), article ID 752924, 6 pages 2090-9063 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
1.15 D.T. Tran, D.M. Nguyen, C.N. Ha Thuc and T.T. Dang 2013 Effect of coupling agents on the properties of bamboo fiber-reinforced unsaturated polyester resin composites. Composite Interfaces, Volume 20, Issue 5, 2013, pages 343-353 0927-6440 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
1.16 Q.X. Xia, K.S. Hui, K.N. Hui, D.H. Hwang, Jai Singh, Y.R. Cho, S.K. Lee, W. Zhou, Chi-Nhan Ha Thuc, Y.G. Son, Z.P. Wan; 2012 High quality p-type N-doped AZO nanorod arrays by an ammonia-assisted hydrothermal method; Materials Letters 78, 180–183 0167-5778 Đồng tác giả
1.17 L. Cui, K.N. Hui, K.S. Hui, S.K. Lee, W. Zhou, Z.P. Wan, Chi-Nhan Ha Thuc; 2012 Facile microwave-assisted hydrothermal synthesis of TiO2 nanotubes; Materials Letters 75, 175–178 (2012) 0167-5775 Đồng tác giả
1.18 Tran Duy Thanh, Nguyen Dang Mao, Nguyen Thi Kim Ngan, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy, Anne-Cecile Grillet 2012 Study Structure and Properties of Nanocomposite Material Based on Unsaturated Polyester with Clay Modified by Poly(ethylene oxide); Journal of Nanomaterials, Volume 2012, ID 41813, 8 1687-4110 Đồng tác giả
1.19 C. N. Ha Thuc, A-C. Grillet, L. Duclaux, L. Reinert, H. Ha Thuc; 2010 Separation and purification of montmorillonite and polyethylene oxide modified montmorillonite from Vietnamese bentonites; Applied Clay Science, Volume 49, Issue 3, Pages 229-238. 0169-1317 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
1.20  D. Derouet, C. N. Ha Thuc 2008 Synthesis of polyisoprene-grafted silicas by free radical photopolymerisation of isoprene initiated from silica surface.  J. Rubb. Res. 11(2), 78-96 (2008). 1511-1768 Tác giả chính
1.21 D. Derouet, C. N. Ha Thuc,  2008 Synthesis and Characterization of Poly(methyl methacrylate)-Grafted Silica Microparticles.  J. Appl. Polym. Sci. 109, 2113-2127 0021-8995 Tác giả chính
2 Công bố khoa học trong nước
2.1 Pham Hong Thach, Huynh Dai Phu, Ha Thuc Chi Nhan, Tang Phan Dang Khoa, Nguyen Phu Bao, Nguyen Thi Ngoc Phuong, Pham Thanh Hai   Investigation of thermal resistance property of composite materials based on unsaturated polyester resin reinforced by glass fiber Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Việt Nam, Vol. 09-2017, 2017, 136-141 1859-1043 Đồng tác giả
2.2 Pham Hong Thach, Ha Thuc Chi Nhan, Tang Phan Dang Khoa, Le Van Tam, Nguyen Thi Thom   Thermal decomposition and combustion behavior of Kevlar fiber reinforced polyester resin composites containing fire retardant additives Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Việt Nam, vol 09-2017, 2017, 130-135 1859-1043 Đồng tác giả
2.3 Trương Thị Diễm Uyên, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Chí Nhân, Phùng Hải Thiên Ân, Đỗ Thị Vi Vi, Hà Thúc Huy   Tổng hợp và khảo sát tính chất của ximăng sinh học trên nền PMMA gia cường bằng đất sét biến tính Science & Technology Development Journal, Viet Nam Vol 19, No 6, 2016, 220-230 1859-0128 Đồng tác giả
2.4 Đỗ Thị Vi Vi, Trần Thảo Nguyên, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy 2015 Ảnh hưởng của đất sét biến tính bằng Polyvinyl alcohol lên tính chất của hỗn hợp polymer phân hủy sinh học Polyvinyl alcol và tinh bột bắp Việt Nam, Science & Technology Development Journal, Viet Nam, Vol 5, No 6, 2016, 1-7 1859-0128 Đồng tác giả
2.5 Huỳnh Nguyễn Thanh Luận, Huỳnh Chí Cường, Hà Thúc Chí Nhân, Lâm Quang Vinh, Lê Văn Hiếu. 2015 Tổng hợp và nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu nhựa hỗn hợp polypropylene/TiO2 - nano Ag nhằm ứng dụng để khử khuẩn, Science & Technology Development, 18(T1): 66-78.; 1859-0128 Đồng tác giả
2.6 Phan Thị Thu Hồng, Lương Thị Mỹ Ngân, Vũ Tiến Trung, Nguyễn Đăng Mão, Phạm Thành Hổ, Hà Thúc Huy, Hà Thúc Chí Nhân
 
2015 Sử dụng Cellulose Tổng Hợp Từ Vi Khuẩn Acetobacter Xylinum Để Chế Tạo Vật Liệu Nhựa Composite Sinh Học Trên Nền Nhựa Polyvinyl Ancol Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 18, Số T4 1859-0128 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
2.7 T. H. C. Sơn, L. K. Quốc, H. T. Nhân, L. K. Tốp, P. B. Thắng, L. Q. Vinh, T. Tuấn, L. V. Hiếu 2014 Nghiên cứu chế tạo màng polymer dẫn trên nền P3HT/PCBM bằng phương pháp phủ quay nhằm ứng dụng trong pin mặt trời dị thể hữu cơ Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc
gia Tp.HCM, Tập
17, Số T3-2014
1859-0128 Đồng tác giả
2.8 L. K. Tốp, T.H. C. Sơn, H. T. C. Nhân, Phan Bách Thắng, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Năng Định 2014 Ảnh hưởng của thời gian ủ nhiệt và thanh nano ZnO lên hiệu suất của pin mặt trời có cấu trúc lai hóc vô cơ - hữu cơ Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc
gia Tp.HCM, Tập
17, Số T3-2014
1859-0128 Đồng tác giả
2.9 T. H. C. Sơn, L. K. Tốp, H. T. Nhân, L. Q. Vinh, T. Tuấn, L. V. Hiếu 2014 Chế tạo ZnO nanorod trên lớp mầm ZnO/ITO bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong pin mặt trời; Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4 1859-0128 Đồng tác giả
2.10 T. H. C. Sơn, L. K. Tốp, H. T. Nhân, L. Q. Vinh, T. Tuấn, L. V. Hiếu 2014 Khảo sát ảnh hưởng của HMTA và lớp  mầm ZnO lên cấu trúc hình thái của ZnO nanorod được chế tạo bằng phương pháp điện hóa Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4 1859-0128 Đồng tác giả
2.11 T. T. Mai, K. V. T., Khuat, C. N. Ha Thuc, H. Ha Thuc. 2014 Phương pháp mới trong tổng hợp nanocomposzit polyuretan / graphen oxit trên máy đùn hai trục vít; Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4 1859-0128 Đồng tác giả
2.12 Mai Thanh Tâm, Lê Phạm Duy Linh, Hà Thúc Chí Nhân và Hà Thúc Huy; 2014 Tổng hợp và nghiên cứu tính chất lưu biến của vật liệu compozit polystyren / graphen oxit  Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4 1859-0128 Đồng tác giả
2.13 Nguyen Dang Mao, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy 2014 Nghiên cứu Ảnh hưởng của Đất sét Biến tính lên Tính chất của Hỗn hợp Polyethylene và Tinh bột sắn Việt Nam Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4 1859-0128 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
2.14 Nguyen Dang Mao, Tran Duy Thanh, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy 2013 Study morphology and properties of blend from Polystyrene and Benzoic acid grafted Starch, Science Activities Review Journal, T1-2013, page 51-56. 0866-7152
 
Đồng tác giả
2.15 Nguyễn Trung Độ, Đào Vân
Thúy, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị
Kiều Hạnh, Lê Trấn, Trần Tuấn, Lê Văn Hiếu, Lee Jaichan, Đặng Mậu Chiến, Phan Bách Thắng
2013 Resistance switching behavior of Zno
thin films for random access memory
applications
Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 16, số K1-2013 1859-0128 Tác giả chính
2.16 Nguyen Dang Mao, Tran Duy Thanh, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy 2012 Synthesis new bio-composite of starch/ Natural rubber by using Epoxidized rubber as a compatibilizer, Science & Technology Development Journal, Viet Nam, Vol 15, T3_2012. 1859-0128 Đồng tác giả
2.17 Trần Duy Thành, Nguyễn Đăng Mão, Hà Thúc Chí Nhân, Đặng Tấn Tài. 2012 Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu nanocomposite trên nền nhựa polyester bất bão hòa được gia cường bằng đất sét biến tính poly (ethylene oxide), Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG TP.HCM, vol T1_2012, P. 35-45. 1859-0128 Đồng tác giả
2.18 Nguyen Dang Mao, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy. 2012 Study and prepare the biocomposite materials based on polyethylene resin and starch applycation on packaging Science Activities Review Journal, Vol T10_2012, page 68-72. 0866-7152 Tác giả hồi đáp (Corresponding author)
2.19 Tran Duy Thanh, Nguyen Dang Mao, Ha Thuc Chi Nhan, Dang Tan Tai. 2012 Study on Preparation of Bamboo Fiber Reinforced Unsaturated Polyester Resin “Green” Composites Journal of Science & Technology Development, vol. 15 (T2), P. 5-12, 2012. 1859-0128 Đồng tác giả
2.20 T. T. Mai, C. N. Ha Thuc, H. Ha Thuc. 2011 Preparation of Organoclay Based on Thuan Hai (Vietnam) Clay Modified by Glyceride Mixture Journal of Science & Technology Development, vol. 14 (T2), P. 75-80, 2011. 1859-0128 Đồng tác giả
2.21 C. N. Ha Thuc, T. T. Dang, H. Ha Thuc; 2010 Plasticizing PVC by Epoxydized Soybean Oil – Preparation of Nanocomposite Material Based on Plasticized PVC/Clay Modified PEO Journal of Chemistry, vol. 48 (4A), P. 498-503, 2010. 0866-7144 Tác giả chính

Bằng giải pháp hữu ích
 
TT Tên giải pháp Số hiệu Năm cấp Nơi cấp Tác giả/
đồng tác giả
1 Quy trình tinh chế nguồn đất sét tự nhiên Việt Nam bằng phương pháp tách chiết và xử lý hóa học - Ứng dụng sản phẩm tinh khiết trong lĩnh vực polymer nanocomposite và lĩnh vực xử lý môi trường B07
1-2013-02346 SC
2017 Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam Tác giả

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây